Duurzaamheid

Duurzaamheid & Milieu


KOI heeft een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de hieronder aangegeven eisen. We hebben goed gedefinieerd op welke onderdelen het milieumanagementsysteem van toepassing is.

Milieubeleid

We geven duidelijk aan dat we voldoen aan de milieuwetgeving, dat we milieubelasting willen voorkomen, continue willen verbeteren op milieugebied en we geven aan wat we hierbij met name belangrijk vinden. We kennen het milieubeleid goed en stellen het beschikbaar aan medewerkers, contractors, klanten, burgers en iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Planning Milieu aspecten

We brengen duidelijk in kaart welke effecten onze activiteiten, producten en diensten kunnen hebben op het milieu. Daarna kijken we welke daarvan écht belangrijk zijn, zodat we die verder opnemen in het milieumanagementsysteem. Op deze manier richten we ons in elk geval op de belangrijkste zaken wat het  milieu betreft.

Wettelijke- en andere eisen

Wij weten goed welke milieuwetgeving nu eigenlijk op ons bedrijf van toepassing is en wat voor specifieke eisen daarin staan. Deze eisen vertalen we door naar het register milieuaspecten en andere onderdelen van ons milieumanagementsysteem. Ook als er nieuwe wetgeving uitkomt houden we goed in de gaten wat dat voor ons bedrijf betekent.

Doelstellingen, taakstellingen en programma(’s)

We hebben heldere en concrete milieudoelstellingen vastgelegd om aan te geven op welke punten we willen verbeteren. Daarbij geven we zo goed mogelijk aan hoeveel we willen verbeteren en binnen welke periode. Om ervoor te zorgen dat we de milieudoelstellingen kunnen halen stellen we een programma op waarin we duidelijk aangeven wie daarvoor verantwoordelijk is, welke acties daarvoor moeten worden ondernomen en hoeveel tijd en geld hiervoor nodig is.  

Implementatie en uitvoering

Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid en bevoegdheid

We leggen duidelijk vast wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft voor belangrijke milieuzaken en we stellen de benodigde middelen beschikbaar. De eigenaar van KOI is specifiek verantwoordelijk voor milieumanagement.

Bekwaamheid, training en bewustzijn

We zorgen ervoor dat we goed weten welke (aanvullende) opleidingen nodig zijn en we zorgen ervoor dat die gevolgd worden. Iedereen is zich goed bewust van het belang van milieuzorg en van zijn of haar eigen rol daarin.

Communicatie

Er wordt intern goed gecommuniceerd en overlegd over relevante milieuzaken. We reageren ook op vragen van klanten over dit thema en zorgen voor een goede communicatie met de gemeente. We kunnen actief communiceren over ons milieubeleid en wat we daar allemaal aan doen. 

Beheersing van de werkzaamheden

We voeren onze werkzaamheden op zo’n manier uit dat we negatieve effecten die horen bij de belangrijke milieuaspecten goed beheersen en minimaliseren. We letten hierbij op ons beleid en zorgen ervoor dat we onze doelstellingen halen. We zorgen ervoor dat dat ook geldt voor het werk dat anderen voor ons uitvoeren.

Controle

Monitoring en metingen

We houden de belangrijkste milieu effecten van onze activiteiten, producten en diensten goed in de gaten. We controleren ook of we onze doelstellingen halen.

Beoordeling van de naleving

Wij controleren zelf of we voldoen aan de milieuwetgeving en andere eisen.

Afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen

We regelen op welke wijze we omgaan met afwijkingen. Bijvoorbeeld als blijkt dat we op een bepaald punt niet voldoen aan de milieuwetgeving of aan onze doelstellingen. Dan gaan we uitzoeken wat de oorzaak daarvan is en zorgen ervoor dat het niet meer voorkomt. Ook denken we ‘preventief’ na over zaken die mis zouden kunnen gaan en nemen vooruitlopend hierop maatregelen.

Beheersing van registraties

We houden registraties bij over belangrijke milieuzaken om zelf goed na te kunnen gaan of we voldoen aan de eisen van het milieumanagementsysteem, maar ook om dit aan anderen te kunnen laten zien.

Interne audit

Regelmatig controleren we ons eigen milieumanagementsysteem en controleren of wij ons houden aan de gestelde interne eisen en of er mogelijkheden zijn voor verbetering.

Eigenaarsbeoordeling

De eigenaar van KOI (Leo Keuvelaar) beoordeelt één of twee keer per jaar of het milieumanagementsysteem nog steeds goed werkt. De (interne) audits helpen daarbij. Het beleid en de doelstellingen worden vergeleken met de behaalde resultaten en we bekijken onze milieuprestaties. Vervolgens wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn.